Ошуро в современной персидской поэзии и фольклоре

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 10.01.03
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 2009
  • Место защиты: Душанбе
  • Количество страниц: 187 с.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 250 руб.
Титульный лист Ошуро в современной персидской поэзии и фольклоре
Оглавление Ошуро в современной персидской поэзии и фольклоре
Содержание Ошуро в современной персидской поэзии и фольклоре
(j 1 і ні С і > l_) <_rJ о о 1 «tt 11 о
L_J ssji)j Li ö LJ—) I j I j 'i-J—Э L-£
О I j J_&_£ <4_Jmoj
jaU-4 jjÜIjâ j j*û jJ І
(uru}j I—9 Ü) t-J-JO I ) L> (5 La (J_l_> i3Lx_jo!
<5 j j_3>-Ц_а pJLc і j ô 9J ts I > 4_J Luj j
2009 j

«Lô ЛДл
yjljils 4*4y> 3 4jjûU jUjÜ 44 ЛІЙ :Jj( J*a9
V , Ijîllc jtJjtj

YA ô'-*1 jJ -Y
jtfUt jXmJ jâ Ijjrtto I|>j4 Jidt
£û 4-lagi iifl
0 0 is3 ~Y
oLuil
|>4je jjlSJjj jA Ijjûle if)yu Jiâl
Yo C5_> JuLo-Д j “Y
ÏY< jU>-Y
û V 4-v
N 4û «Lollilli

АльХІл
jj—1—л 4J1 ojj СаАіо 3 О )! _QI—j JU—a '——J o_lc dcp-U 1> tjj « flPu —La£ с1л_«-АЬэ :<—<—-kJbLo
(_£І 4—ЛЗІ3 lj .ale ?cl< 1)ІЛ5" (_£JLj 4—P- I jûôj_a jj Ю3Э 3 J.X—jj jO Po jl_j >—SL-J qIo—LC 4j aS-cI
4—*_э!з jj—jl .»4J—Г jJ—jlüla JpI—*Jjl jjlj«j! jcO_a 4—ale ІАj3 L_j 3 Л—«І £_9I3 (j>—oj 3 jjl—oj j! (_£І 4—fisj j«b 4_jf
—aicl —oJ_>l <_fi—Llpco (_ЦлІ5* jl_j j j jl—j (j—j I .j, sLo j! j—jLp- 3 ji j—j L jjlj—j I 5—иьі jù puLj
t—шіЬ 4_0 3 Ij3_l>tc jl (ÛJjJCJ lkX«jl jô .xjùô С_Я— j 9.)
p—3 >. д») J1 »j |Oj_piLo |__ß)kb jlkbL_j 4* »«a 4 »alp- jO 3 у * »«>1 jO_Pt-o ft>>4 jÿj l“* jjbLab«*» *—jû IajIc |oLj 4_J 4_Г Jki tjl—»I (°3—(ûl—ûl ()
4—і (jlJL->І5*кЬГ 3 jLij 3 1 ‘3-
Okblkb 4—OuLo 4_j S"jL 0—2—P-J jl—! I 4»j (JJLP- jl y-_j JJiijj jûI 4 95" 4_j Üum_?u Ij jjl jI .*Л_їііЬзІ (_£ ol
3 jlSs j k—olj LP- jl—laâl jöl—aJ j_j 4_JL 4лЫ-*о1 l—Äyaj—> L_Jj 4_J jLaj «_S*JlJ| jà 4_jkiL> j| .Л*І>
о.д-(и jöl—j jj_-ol .л_і5зі Ljb (jl-jj j_k*> lj lj.ale j kijS joLj ÿ àjS Lj—lp- p* t.> 4j ij «jbUiwi jjUbS!
ft,—ils Lj! (_çL&o_Ip- j Sb IJLc 4—j 4jlcl?ç_j CSj>- ÛU_*j!jJî dwoJâg 3 'ibji”
j3—“>" i._) ôj *10 3 0*5— 0 *-ib3 з>і 3 0( k.ôüi .û* I LToljl 3 '[лі,., л 4 .ой> Lû—S" 4—j {Sjt* ***
(533 4—> k_c ,.Ip 133—сіл—JÔii j!—l_ûS” оз_р- j a ïô> l
.Û33I j4> сіл—S”p- 4—і 1j3_JjIc i_4_iS1o L-p-l о—p- jji 3 jlj—o ! j CjLjL—p-I 3 b_Æ.4.t ,jj1 3 lj Ь_оЦр- La
3 4ІР-1—L_fi)4__ô‘o toj—aj L_£>j_*—JÔ t4j—JJ3J 1—,j! 3—,kl_jl ûkij_5" ci Pj I j! 4_5* O mJI (Jl—uj jlj—û> jl jjifcjj.j
jl oJpLp- jl jljüb û!j jù 3 4,, ÂPUj «__j| jjl kbb_j —JjlS ûL_So ôJ—J3 L5j—f (3—ï 1—Aj3 L л .J_i| 4ÜUülii b ji IajaJLpc-o 4—) lj LûiL çuLa-J 3 c-S'yL-AA) сіа.а-п.-о з i_5*jj_i 4—Л5І3 j-jl —uj 3 ..«.л—.aJ jl p—СІ І5" JuL*u—j 3J . Jjl 41*«« S' 3 ûJ—Jü 4JLΫ5" jjijlj—5* «Cl 4JL«AA_«iJ O—ooùi I (jl—al«i j—i 4_S* g—SLlJ 4_SJ jj-15*jjj 3 4_l3j cl 4_S"(oJLuJ JJjLo (3
I3 —-*>j 3 J33 3_jlj j»5 g5*tS11,«,««_,j| (Vl3 4_J3j 3 (_çj-JI—«a, —uj 3 „S'ùljl (jb—1 4 ooljl j3_iâj_a 4_j ІЛ j—Sb .4—>1 о«ЬІ4)
3 (0vj) 4—oJpls 3 л«*_j 139 jà j (jl 51—cl (J-Ü с1,1і_сз Сл_іі з (jl3_j 3 (ji>3-j Lj 3J3
.Jül 4l_o5" jl 3 3 4isb ((jp) Ы—jI j-A_abo oj
C-—-1 Jj—Sb» I—3 —4 4— jl—>3 j A» jl c_—(j—ij (3— ——Jjj 4- «ib
c_Sb-J öL> 4jb-«—Ь 3 4_jcoLp- t_SL_j (-J>3j c1jI_.jp- j A-j 3 ei*—лої c3L_j (-aajLj cIjLaP- 4 abjlS' jbyS (jajj_uj 4лЗІз
Û«—-J 3 (j'J—Pta LaJ>l 4_J .k.—A.t»3P-g—a ()(j-«-«AA_P- 5!—І «кІзР-.-о —«J jl 4_5* j—A jfljb-S" jl .cl«—jI —аІР
jL*—«jl 3 4 A ) jA (jj_» (_S"bj3 mJ 3 «»>3 3 (jj * «A. a) 3 .-mPO |ôjl—aaj! Jjl 1 J»b 4.5* (>_«_«J3—PLaI» (jj—l p__a jjljl—

003—*5* jU Jil 4j 3 0A33-0 pbol з5оА
4—«;U>J> 3 p—lâ> 3 —оІА (jbi LJî AoJb 3 1j wj OvXj-мЯ 9 03SI—Ö jLjS~j3j C tj ;I l{£j*—*o 4-«—
3I И..У— «*>b £3—Li-0 3 ûJua—9 ы. ІІЗ J„ )b O33A , jj I j9 , .Mille j*...«. о 3A 3 .r?L* £І—& (_J—»о (ЗзД ..o .—ч». «>)l
.AAS* 9 )-о І3 kb> loJ 3 30 Jùj l-S3Ï .А3Л0 o ûj! 30 (J3Â «CLSj «CL9j p-AAJj (33З (_£ІА4лд
j » *«» jl 2—-o--û і «л». 9 4 5** c—< .«> 1 O33A j| 3A 3 t_4__ujl 3A 4 » * »її «_<üü> л (3-“-ЗІ_о Uu. «>>j jLc-1 p__&A (33-
IfiJLsLo 3 uU—oL-o l«-> j—J (_£зІ_оз jjl—.oAA .А—йА—о j Q-) clk—k-j J_û>! (l—ücLoys 3 lfi>4e«cj A»o lj
3 о 4jo—Ö L*ÂJ—о d3_j o93—0» j v5_>- p—A зАА—о «AJJ—«оІА (О БІГШІЇ Шп) jLjloC p-—Le Lo 4_T
j__S*ô 3 Ô“i* CL-JI C*—*aLq з —о 4o ij Aa_ (_1_J> 4j>uAo з (Jj—£ jo„C jI 3A соАІ з j» «îi 4j LcS
,J—АІ o»<—9l_Lo j™5*ii з oA |»з—ІС Liÿj-J 3A з-й оэ (3ІАІ *** 'Зт “' 3* *“' * * 4_JL>J>- jl O33A 3—J jjIj .0 jx..jSj jù Ыз— t-oLa—o j-1Ті .Л—îb3-0J Ji>—Z>e£) 3— (.5—*** yb'a a 3 () С-«—о
iSJ—i t3 °-r- -loS> «033 Зз—JІ {_5І__ЙїОкіЗз*«_-оЄ jl 1—ibcS—>3_oJ <1_5* l_PÛ I Lj 03_J 3ІЗ bj
(JZjX—j,t> 4 «3 I*fl 3 оЛ_> .n,_9 3 Л L) i_r<—»5'3J uülâ 3 І—Лозз— o-C- 3_j| .С ..>1 Зіз_іі 31І jI3—*-J I33 .tile ізЬ
.<_A_j| li-iL'jiAjl JoLL) 3 33j 3I I3 jx-kjj 3 ОіЗІО I3 0з3»і (3i
•C-—«jl —±i c5—ÜÔ33Ô jl —j tJl—wj Сш J3 ûj3 3_j! jki jJbki—a 3 2—où) й—Lxo> jkb L_ÄuU«a—о 3—S"ù)
ûùq—о зи 2_j !л_>- Ы51 i_-_9Ll-3 З-S'ù d_o 3!3ЄІ—Jj 3jÙ>j3і {_53з jù> уы-J i_*Avi_-о «Lo 3—0? О—oaSl>- JuAJj QX0I35’
3! » .>>3 .>Л-.д.дЬ <.. д Й>1 зЬ1з~ *о » а,ґз „а Ь1... к 033 I3 _».о з Ьэ з »..о prj jL> 3I ôjki 3—£І * j 3)ù *4—і Aj Lô . i
О—чОІ 4__1эЬ -!3з Cjl—оАІ 3A p—ÔJ—9 зЗ*дд Jb> Д-оіЗІз з—з () <д— 3 AUA«—Зіз-jI з»І (Ab n pAA—0Л 3 pAAL-) (jfj—ZpJb pAkbjl j 3 p—ÄA І__ЛоА—*} (jl— Л 30 Y]
i_Jtàl з»і I3 .й.>..л —s I3-0 iùÿ , > <4, a g3Г ol 0331 A * .»».1 OkAù л 3*)L—«0I3J àS A3 *> .0 A ООІАІ a » СІ 39I » )
t ц Ja! tjSjlj* “J jLx9 Lob LoJ>» 3I . A 11A .і.—д > 11 AS* jLSôL 4 î A3 *> 3I fjÇ* * (h 3 9—9 g (1 fl>oSL*»»«.i 3A >0 рІЗ
.lô ХІ3 ьо 3 АІАооо здЛ_9 tesLo yùL-3 *(_зІзїк-о
.A3J ,оЬ І3 ((5з fAAjb ÔA-O ІзсЬі») С5с-aV Jjöbi З 533
З А-оІзЬ Lo оА_оІз> 4—S” A3—02_° йЛЛІдІ.—о Л—LÔ) 3 3—S3 од_кО 3А 3ЄІ—ùj 3—jI Ь_йоАзз—о-С
4—j зі—о з_$оА з 4_1эЬзА Ыз—5 t_jLa—о f- j—<ö 3А I3 A3—> jLê 33 U; д tA—C 3—j! (jld—J Ізз 3I
•АдоЬ 4IAôlAj 4JA-O3 зІ 3A 330 з_Ьлл b ІзсЬо 3S0 A 3b I 4-*JLLl4 СллА__5»- 3A 3UI—о Û33 A (3-J і з A зеЬо з 3Л-0 45“ A3-»O(0 33X0 АздІоз (_Läj4jLoJ 4j 4-3! b з5о А (_з*о ji
4—) l—ol5* pJL-lPco t(_3ІА o-J5Lo (Jjl*o 4j (Ââb !Ь-о AJI0A3J 4jo 3 4Эз>- o-A>Lo LJlê (jl3ЄІ-0 3 0A3J (ззІ 3Є-І
(3А0 jA_J 3—«I 4—J ?aV (3ÔI—j3Lo 3 1з_=>- 4-Э33 з І3С3 4j 0333 ІІЄІ3 KÙÔ3L0 4_kik_o 4j 33Li j* ІЛ.) 45j5-

Рекомендуемые диссертации данного раздела