Лексика даштиджумского говора таджикского языка

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 10.02.22
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 2009
  • Место защиты: Душанбе
  • Количество страниц: 147 с.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Лексика даштиджумского говора таджикского языка
Оглавление Лексика даштиджумского говора таджикского языка
Содержание Лексика даштиджумского говора таджикского языка
Донишгои миллии Точикистон
Ба хукми дастнавис
Замонов Замон Инатуллоевич
Лексикаи лахдаи Даштичум
10.02.22. Забонхои халкхои мамолики хориди Аврупо, Осиё, Африкр, бумиёни Амрико ва Австралиё (забони тодикй)
Рисола
барон дарёфти дарадаи илмии номзади илми филология
Рохбари илмй: номзади илми филология, дотсент Кабиров Шахбозбек
Душанбе
МУНДАРИДА
Мукаддима
БОБИ І
Таркиби лугавии лахдаи Даштичум
Калимахри умумиточикй
Калимахои хоси лахда
а)Диалектизмхри лексикии пурра
б)Диалектизмхри лексикии нопурра
Ташаккули таърихии лексикаи лахдаи Даштичум
Калимахри иктибосй
а)Вожахои арабй
б)Вожахри туркй-мутулй
в)Вожахри русй-байналмилалй
БОБИП
Лексикаи сохдвй ва мавзуии лахдаи Даштичум
Номи ашё ва асбобхри рузгор
Номи касбу х,унар ва машгулият
Истилох,оти кишоварзй
Истилох,оти хешутаборй
Вожа ва истилохоти меъморй
Номи либос ва либосворих,о
Номи асбоби зебу зинати занон
Номи узвхои биологии инсон
Номи анвои хурокворй
Вожахои ифодагари урфу одат
Вожахои ифодагари давраи тифлй
Номи бозй ва мафх,умх,ои он
Нон ва навъх,ои он
Номи асбобу анчоми сайёдй
Номи кисмх,ои осиёб
Вожах,ои сохди намадрезй

Вожахои сохди ресандагй
Вожахои сохаи равганкашй
Вожахои сохаи кулолй
Вожахои сохаи охднгарй
Номи пойафзол
Вожахои бахши кирмакпарварй
Номи аргамчинхр
Номи асбобхри мусикД
Вожахои бахши богдорй
Номи парранда, хазанда ва хдшарот
Номи хдйвонхр
Номхри беморихр
Номхои гиёххо
Вожахри ифодагари ходисахри табиат
Вожахои ифодакунандаи аломату хусусият
Вожахои баёнгари сифати паррандагон ва хайвонот
Вожахои ифодагари амалу харакат
Вожахои ифодагари аломати амалу холат ва |
замону макон
БОБИШ
Гурухдои лексикй-семантикии лахчаи Даштичум
Синонимхо
Антонимхо
Омонимхо
Хулоса
Адабиёт

б) номи дарахту растанй ва гулх,о: заргьлак (гули зард), зардак (сабзй), оличабандак (олучаи сурх), шохак (дастаи махсусе, ки барон танидани кирмак дар болои катак монда мешавад), зардак (бойчечак), харгушак (як навъи гул), гъндыпкак (гул) ва монанди инх,о.
в) номи бозих,о ва ороишоти заной: зълфак (халда), чамолак (як навъи кокул), чолак (як навъи кокул), чолак (гесу), догашавунак (номи бозй), гашничак (номи як навъ мухра), гунгговунак (як навъи бозии кудакона), чълхатак (бозии духтарона) ва монанди инхо.
г) номи растаниву хдшаротхо: нонхурак (номи хдшарот), кафшдузак (хашаротс, ки пушташ сурх буда, хол дорад), owÔopyHaK (тукумшулук), бъдилак (бехи пиёз, ки шинонда мешавад) ва гайра.
2. Пасванди -ък (-ук) Аз руи маводи дар дасти мо буда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки пасванди-ък дар лахдаи номбурда вожахои нав месозад, ки мохияти лахдавй доранд: патуньк (сода), пърыздьк (кок), похлутък (дар хок гел задании мург), сарчархък (як навъи беморй), мьштьк (дастаи испор), курпачък (чашмтанг), бандьк (ресмон), лъшмак (лагжонак), кадьк (мушт), побандьк, дастбандьк (латтах,ое, ки дасту пои кудакро дар гахвора мебанданд), ангьрьк (буридани накдіу нигор дар чуб), гушък (дом барон шикори кабк), дафък (пардаи дил), нъмолък (даструймол) ва гайра.
3. Пасванди -вара. Дар бораи рол ва мавкеи ин пасванд дар калимасозй олимон А.З. Розенфельд ва Ш.Исмоилов фикру мулохизахои ч;олиб баён намудаанд. Аз чумла, А.З. Розенфельд хангоми тадкики лахчаи Кдротегин кайд мекунад, ки пасванди номбурда дар лахчаи мазкур вожахое месозад, ки сохибиятро ифода мекунад (113, 20). Ш. Исмоилов бошад пасванди -вара- ро ба гурухи пасвандхои сермахсули лахчаи Іуаротегин дохил кардааст,ки тавассути он калимахои зиёди лахчавй сохта мешаванд (47,24). Дар лахчаи Даштичум аз вожахои умумиистеъмолй пасванди -вара вожахое месозад, ки онхо маънои сохибият ё мансуб будан ба чизе ё касеро ифода менамоянд: бачавара (бачадор), хунавара (хонадор,сохибхона),

Рекомендуемые диссертации данного раздела