Календарные песни таджиков Афганистана

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 10.01.09
  • Научная степень: Докторская
  • Год защиты: 2000
  • Место защиты: Душанбе
  • Количество страниц: 418 с.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Календарные песни таджиков Афганистана
Оглавление Календарные песни таджиков Афганистана
Содержание Календарные песни таджиков Афганистана
ФЕХРИСТИ МУНДАРЩОГ
МЛЩДЙМА
БОБИ ЯКУМ. СУРУДХОИ МАВСИМИИ МАРБУТИ ФАСЛИ БАОР
Бахррияхр
Наврузихр
Наврузихри мавсимі
Рузи Навруз
Мулломамаддон
Суруди шотирхр
Дехдони дав он, бие ба сахро
Суманак
Наврузшу>и тавсифй
НаврУзихри табрикй ва идй
Наврузихри ошидона
Сурудхри мавсимии мутафаррикди марбути фасли бахрр
т'удй, рудй, бахрр шуд '
Суруди об
Сурудхри боронй V
Ку-ду-ЧУ, барги чанор
БОБИ ДУШ. СУРУДХОИ МАВСИМИИ МАРБУТИ ФАСВДМ БАЬДИИ СОЛ
ТОБИСТОН, ХАЗОН ВА ЗИМИСТШ
Сурудхри мавсимии марбути фасли тобистон
Боги Латиф
Гандана ва гили саршУй
Пистафуруш
Духтари чодарнишин
Чуворибирен
Сурудхри мавсимии марбути фасли хазон
Крлинбоф
Мурги кулангй
Будана
Бие бачем, ангур бихур!
Сурудхри мавсимии марбути фасли зимистон '
Барфй
Буттафуруш
Бутта, бутта, омин
Б (БИ СЕЮМ. СОХТОРИ СУРУДХОИ МАВСИМИИ ДАРИ
Шакли сурудхр
Хддми сурудхр
Вазни шеьрии сурудхр
Крфия
Радиф
Такрор
Накдрот
Нидо ва мухотаб
Ташбед
Тавсиф
Пейзаж
Портрет
Муболига
ХУЛОСА
АДАБИЕТ
М У К, А Д Д И М А
Дар адабиёти шифохии тодикони Афгонистон сурудхо ба гунаи як дузъи таркибй ва як навъи ба сари худ му ставили осори назмии ин здабиёт мадоми хосаеро ишгол менамоянд.
Калимаи "еуруд" дар матни кит об и "Авеето" ба шакли S-t&odcL ва дар осори пахлавй ба сурати £ёоЧ ва S-tuJ- иотифода шудааст / ки ин аз замонхои кддим дар байни мардуми кшивархои ориёинажод роид будани вожаи мазкур ва аз хама мудимтараш масъалаи таърихи тулонй доштани шеъру суруди тодикиро ба субут мерасонад.
Вокдан хам, пайдуихои фархангй еобит намудаанд, ки ориёидри дадим дар заминадои мухталифи даёти хеш дед гох натавояистаанд дудо аз сурудхо бошанд ва ондоро дар фаъолиятдои дамарузаашон год-год ёа замзама наоваранд. Барой миеол бозмондахоеро аз сурудхо и "Вайдо” ба ёд меоварем, ки таърихи пайдоииш онхо ба давраи кддимтарин - ба дазораи шашуми пот аз милод реша меандозад. "Вайдо" иборат аз мадмуи суруддоеанд, ки адвоми ориёй аз онхо барои ибрози тахайюлоти маздабй ва бозтоби эхсосот, авотиф, та-доруб, ёфтахо ва доштахои хеш иотифода ба амал меоварданд. Су-рудхои "Вайдо", ки бори нахуст ба забони вайдй ва баъдан ба санскрит эдод шудаанд, бештар аз тарафи рудониён ё ба истилох риши-хои фарзона дар дараёни маросимдои гуногуни динй идро карда ме-шуданд. Як дидати хеле мухими ин сурудхо дар он аст, ки тавассути онхо кас бо кддимтарин маданияти Аф?онистон пшносой пайдо мекунад
1. Дар ин бора ниг.: Bcztikoio mûe Ckz,
Srdli йг Ш oCiet Ли ck, Stras Л иг о, 19'0 Ч < S< /9 зв}
IG3Pу 9/uSe-ta д, Л mariai о£ poihCalSt Pwtr VMesSa-çev , * ig од-'Ч, ? 19j Соколов C.E.
"Язык Авесты", Л., 1964, стр. 316-317.
2. Ниг.: Эрман В.Г. "Очерки истории ведийской литературы", М., 1980.

Оби фаровон ба бог,
Гашта равон хдр канор
Тучщг парвона шуд,
Зинда ба буи бадор.

Булбуж об! кунад.
Гулрула дар чуйбор.
Карда шукуфа ба бог,
Дарахти себу анор.
Кукузанои фохта,
Нишаста дар шохеор.
Зи хона муру малах,
Ганга равон срл кор.
Ту дам бидвв пушти кор,

Хетй агар хушёр.
Макрму эдгароми бадор дар тасвири суруди "Таронаи бадср",4 ки хуоуоияти табрикй дорад ва ноли онро табрику таднияти мар-
lt Дар забони гуфторш мардуми Кобул истилода "гучд" фа-роштурукро мефадионац.
2. Булбули обй - киноя аз курбовд. аст.
3. Гуянда Хумоюн валади Умархон, зодаи Лугар, улуоволии Азро, щрияи Акбархел, 27 сола, маълумоти одни оохаи кишоварзй дорад. Оабти соли 1985, Кобул, сабткунанда Д.Обидов /минбаъд: Хумота валади Умархон/.
41 Гуянда йбни Яшн валади Мухаммадамин, зодаи алокадории Хиндони вилояти Баглон, 24 сола, саводи синфи 6 дорад. Сабти ооли 1963, Чдлолобод, сабткунанда Д.Обидов /шнбаъд: Ибки Яшн валади Му5фммадамин/.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Цыбикова, Сэсэгма Жигжитовна
2005