Развитие физической культуры и спорта в Монголии под влиянием современного олимпийского движения

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 13.00.04
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 1999
  • Место защиты: Улан-Удэ
  • Количество страниц: 133 с. : ил.
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Развитие физической культуры и спорта в Монголии под влиянием современного олимпийского движения
Оглавление Развитие физической культуры и спорта в Монголии под влиянием современного олимпийского движения
Содержание Развитие физической культуры и спорта в Монголии под влиянием современного олимпийского движения
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОНГОЛИИ НАКАНУНЕ ВСТУШГЕНИЯ СТРАНЫ В ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
1.1. Развитие национальных видов спорта в Монголии
1.2. Становление и развитие современных видов спорта в Монголии.
ГЛАВА 2. ВЫХОД СПОРТСМЕНОВ МОНГОЛИИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СПОРТИВНУЮ АРЕНУ.
2.1. Участие монгольских спортсменов в крупнейших между
. народных соревнованиях
2.2. Выступление спортсменов Монголии на летних и зимних Олимпийских играх.
ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПОСЛЕ ДЕБЮТА МОНГОЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
3.1. Физкультурноспортивное движение в современной Монголии
3.2. Развитие физической культуры в Монголии под влиянием
современного олимпийского движения.
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА


Судалгааны ажилд бичигдсэн унэлэлт, дугнэлт, ур дунгууд нь орчин уеийн биеийн тамир спортын удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын агуулга, аргачлалыг улам боловсронгуй болгох болон олимпийн хеделгеен, олимпизмын узэл санааг эрчимжуулэхэд хувь нэмэр болох, негее талаас биеийн тамир спортын хеделгеений туухийг цаашид гунзгийруулэн судлахад чиг баримжаа болж егне. Судалгааны зорилтыг хэрэгжуулэхийн тулд архивын материал, эх зохиол, хэвлэлийн тоймуудыг ерген дэлгэр ашиглан задлан шинжилж, нэгтгэн дугнэхийн зэрэгцээ онолын цэгцтэй дун шинжилгээ хийх аргуудыг сонголоо. Шинжлэх ухаан - спорт олимпизм” сэдэвт онол практикийн бага хуралд , онуудад илтгэл тавьж хэлэлцуулсэн. Буриадын Улсын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний эмхтгэлд - онуудад судалгааны чиглэлээр 4 егуулэл . Здна омы сард Улаан-Ууд хотод. Буриадын биеиРн тамир спортын байгууллагын жилийн ойд зориулсан олон улсыч эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл тавьсан. Буудлага спорт, Буудлага спортын мастерууд, БТДС-ийн туухэн замнал зэрэг номуудаа хэвлуулсэн. Мен тухайн сэдвээр онд УБИйийн туухийн тэнхэм, БТДС-ийн онол арга зуйн тэнхим, онд их семинараар туе туе хэлцэгдеэн. Судалгааны ажлын бутэц: Судалгааны ажил нь удиртгал, 3 булэг, дугнэлт, ном зуй^хавсралт, Ю хуенэгт, Ч графикуудаас бурдэнэ. Диссертац компьютерт бичсэн шхуудастай. НЭГДУГЭЭР БУЛЭГ. МОНГОЛЫН УНДЭСНИЙ СПОРТЫН ТУУХЭН УЛАМЖЛАЛ БА ХЄГЖИЛ. Монгол оронд уусэж бий болсон биеийн тамирын туух нь нийгмийн уусэл хегжлийн ТууХТЭЙ салшгуй холбоотой бегеед амьдрах арга ухаан, цаг агаар, зан заншил, нуудлийн соёл иргэншилдээ тохирсон хеделмерийн дадал туршлагыг олж авахын тулд уусч бий болсон хедлел, хеделгеений янз бурийн хэлбэруудээс уусэж бий болсон тухай туух, шастирт ерген бичигдсэн байдаг. Аливаа улс ундэстний тэмдэглэлт уйл явдал, их ёслол нь тар ард тумний ундэсний уламжлалт баяр байдаг билээ. Монголчууд ч дэлхийн бусад ард тумнуудийн нэгэн адил биеийн тамирын дасгал тоглоом зэрэг ундсэн хэрэглууруудээс ихэд сонирхон эрхэмлэн хегжуулж ирсэн уламжлалтай. Ес заншил бол тухайн ард тумний оюун сананы мен чанар, ундэстний бахархал, ухамссарыг теруулж байдаг эх булаг юм. Монголчууд балар эртнээс нааш тев Азийн ерген уудам нутагт дервен цагийн аяс, ус бэлчээрийн енге, мал сургийн эрхээр нуудэллэн аж терж, нийгмийн хегжлийн уе шатыг дамжин туулж ирэхдээ нуудлийн соёл иргэншилд хундтэй байр эзлэх эрийн гурван наадмыг бий болгожээ. Бех барилдах, хурдан морь уралдуулах, сур харвах терлуудийг “ЭРИЙН ГУРВАН НААДАМ" гэж нэрлэнэ. Эрийн гурван наадам нь найман настай балчраас наян настай хегшдийг хамардаг бух ард тумний баяр бегеед нийгмийн хегжлийн аль ч уед еерийн енге терх, уламжлалаа хадгалан хегжиж ирсэн юм. Эрийн гурван наадмын баялаг туршлага, уламжлалд тушиглэн хегжсен орчин уеийн спортын шинэ терел челеет болон самбо, жудо бехийн барилдаан, байт сурын харваа гэх зэрэг нилээд хэдэн спортын терлууд дэлхийн спортын тавцан дээр монгол гэдэг нэрийг ертенцийн чихнээ дуурсгасаар байна. Ардын хувьсгал ялж, орчин уеийн спортын терлуудийг амжилттай хегжуулж прений зэрэгцээгээр нийт хун амын бие бялдрын хумуужлийн бухэл бутэн систем бий болж, гаруй жил оршин тогтнож иреэн туухийг шинжлэх ухааны ууднээс нзгтгэн дугнэж, ев уламжлалаа хойч уедээ улдээх зорилгоор энэ ездвийг сонгон авсан билээ. Монгол гэдэг нэр манай эриний VII зууны уеэс туухэнд тэмдэглэгдэн орж, эрийн гурван наадмыгхийж байсан тухай баримт материалууд цеенгуй байдгийн дотроос Я. Цэвэл “Монгол бехийн тухай” бутээлдээ дэлгэрэнгуй бичсэн байна. Хунну улс жил бурийн зуны дунд сарын суулч, адаг сарын эхээр бех барилдах, сур харвах, хурдан моръ уралдуулах зэргээр цэрэг эрчуудэд зориулсан наадам хийж байснаас ундэслэн эрийн гурван наадмыг явуулж иреэн туухтэй. Хятадын эртний судар бичигт тэмдэглэж ирснээс узвэл: Одоогоос шахам жилийн ємне буюу манай он тооллын емнех -р зууны уед Хятадын умард хязгаарын дагуу орших нуудэлчин аймгууд, ялангуяа тэдний эрчууд нь . Эртний монголын улс аймгуудын бие бялдар болон цэрэг байлдааны бэлтгэлээ шалгах нэг хэлбэр нь олуулаа цугларч ан ав хийх явдал байв. Энэ нь ан агнуурын зори л готой гоос гадна цэрэг дайчдын байлдааны бэлтгэлийн шалгуур болж сайн морьд, мэргэн харваачдын хуч чадлыг сорьдог томоохон хэмжээний сургууль байжээ. Я.Цэвэл “Монгол бехийн тухай". УБ .

Рекомендуемые диссертации данного раздела