Лингвометодические проблемы обучения фонетике бурятского языка в 5 классе средней школы

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 13.00.02
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 1998
  • Место защиты: Улан-Удэ
  • Количество страниц: 118 с.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Лингвометодические проблемы обучения фонетике бурятского языка в 5 классе средней школы
Оглавление Лингвометодические проблемы обучения фонетике бурятского языка в 5 классе средней школы
Содержание Лингвометодические проблемы обучения фонетике бурятского языка в 5 классе средней школы
Оролто тэ Нэгэдэхи бтлэг. Дунда Ьургуулиин 5 класста буряад хэлэнэй фонетика заалгын эрдэмэй эшэ ундэЬэнууд . Дунда Ьургуулида буряад хэлэнэй фонетикэдэ Ьургалгын лингвистическэ эшэ ундэЬэнууд . Дунда Ьургуулида буряад хэлэнэй фонетикэдэ Ьургалгын психологическа эшэ ундэЬэнууд. Дунда Ьургуулида буряад хэлэнэй фонетикэдэ Ьургалгын дидактическа эшэ ундэЬэнууд. Нэгэдэхи булэгеор тобшололнууд. Хордохи 6улэг. Дунда Ьургуулиин 5 класста буряад хэлэнэй фонетикэдэ Ьургалгын мстодическа системэ. Эхин болон дунда Ьургуулиин буряад хэлэнэй программа, судар болон Ьуралсалай методическа хэрэгсэлнуудые фонетикэ заалгын асуудалнуудай талаЬаа шэнжэлэн узэлгэ. Республикын Ьургуулинуудай Ьурагшадай буряад хэлэнэй фонетикээр мэдэсэ, шадабари, дуршэл элируулэлгэ унэмшэлэн баталалгын туршалга. Дунда Ьургуулиин 5 классай Ьурагшадые буряад хэлэнэй фонетикэдэ Ьургаха арганууд. Хордохи булэгоер тобшололнууд. Тугэсхэл. ХэрэглэгдэЬэн литература. Оролто УГЭ. России Федерациин Эрдэм Ьуралсал тухай Хуулида залуу уетэниие Ьургалга болон хумуужуулгэ, хэлэн тухай асуудал гол Ьуури эзэлдэг.


Буряад Республикын ундэЬэтэнэй национальна иимэ Ьургуулинуудта шэнжэлэлгые туршалгын худэлмэри унгэргэгдое гэбэл Хэжэнгын аймагай ДундаХуданай, ДээдэХэжэнгын, Хэжэнгын дунда интернатЬургуулинуудта, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын ба Загастайн дунда Ьургуулинуудта, Шэтын областиин Агын ундэЬэтэнэй тойрогой АгаХангилай дунда Ьургуулида, Эрхуугэй областиин УстьОрдын дунда интернат Ьургуулида. Цыдыпов Ц. Ц., Базарова Д. Б. Буряад хэлэн. ЬагдаЬан хэблэл. УлаанУдэ Буряадай номой хэблэл, г. Авторай хуби 0 хуудаЬан. Базарова Д. Б. Буряад хэлэнэй фонетикэ заалгаар методическа дурадхалнууд. Багшанарай ба оюутадай хэрэглэхэ ном. УлаанУдэ, г. Шэнжэлэлгын дунгууд Ьургуулиин программанууд, ном сударнуудые шэнжэлэн Ьайжаруулгада хэрэглэгдэжэ болохо. Мун тиихэдэ автор тэдэниие Буряадай гурэнэй университедэй буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ буряад хэлэ заалгын методикоор лекци, тусхай курснууд, тусхай семинарнуудые бэлдэхэдээ хэрэглэдэг. Автор МУН лэ тиимэ элдэб ХЭШЭЭЛНУУДЫС Буряадай ИПКРОдо болон буряад хэлэнэй багшанарай аттестациин талаар унгэргэгдэдэг рейтинговэ курснуудта ургэноер хэрэглэдэг юм. Шэнжэлэлгын дунгуудые туршажа узэлгэ, гол удхань БГПИгэй мунее БГУгай багшанарай дунда жэл бухэндэ унгэргэгдэдэг эрдэмэйпрактическа конференцинуудтэ онууд, Хэжэнгын аймагта Эрдэмэй удэрнуудэй унгэргэлгын уедэ оной март Ьарада, Буряад хэлэнэй хэшээлнуудтэ Ьурагшадай хэлэлгэ, ухаан бодол Ьайжаруулха асуудалнууд гэЬэн темээр УстьОрдын ИПКРОдо Эрхуугэй область унгэргэгдэЬэн эрдэмэйпрактическа конференци дээрэ оной февраль Ьарада зубшэн хэлсэгдээ, элидхэгдээ, статьянууд болон толилогдоЬон юм.

Рекомендуемые диссертации данного раздела