Обучение учащихся средней школы бурятскому литературному языку в диалектных условиях : На материалах баргузинского говора

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 13.00.02
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 1999
  • Место защиты: Улан-Удэ
  • Количество страниц: 113 с.
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Обучение учащихся средней школы бурятскому литературному языку в диалектных условиях : На материалах баргузинского говора
Оглавление Обучение учащихся средней школы бурятскому литературному языку в диалектных условиях : На материалах баргузинского говора
Содержание Обучение учащихся средней школы бурятскому литературному языку в диалектных условиях : На материалах баргузинского говора
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
I глава Научные основы обучения учащихся нормам литературного бурятского языка в диалектных условиях
Щ I. Лингвистические основы обучения учащихся нормам
литературного бурятского языка в диалектных условиях 2. Психологические основы обучения учащихся нормам литературного бурятского языка в диалектных условиях Выводы по главе
II глава Методическая система обучения учащихся нормам литературного бурятского языка в диалектных условиях
1. Анализ программ, учебников для средней школы и ф учебнометодической литературы
2. Уровень знаний, навыков и умений учащихся констатирующий эксперимент
3. Методика формирования навыков литературного бурятского языка в условиях диалекта обучающий эксперимент
Выводы по II главе Заключение
Список использованной литературы


ТиимэЬээ автор олон жэл соо баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадай хэлые шэнжэлхэ, литературна хэлэнэй нулеее харуулха баатай болоЬон юм. Ьан юм. Иимэ ушарЬаа энэ темые диссертациингаа темэ болгожо автор абаИан байна. Диссертаци соо табигдаЬан гол зорилгонь иимэ: 1) баргажан нютаг хэлэнэй байдалда Ьурагшадые литературна хэлэндэ hypraxa методико эрдэмэй талаЬаа шэнжэлхэ; 2) баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадай хэлые шэнжэлхэ; 3) нютаг хэлэнэй байдалда литературна хэлэндэ hypraxa асуудалнуудые шэнжэлхэ; 4) нютаг хэлэнэй байдалда литературна хэлэндэ hypraxa ундэЬэ Ьуурииень тайлбарилха. Энэ зорилгые бэелуулхын тула автор иимэ даабаринуудые диссертаци соогоо табина: 1) баргажан нютаг хэлэтэй Иурагшадта литературна хэлэ заадаг буряад хэлэнэй багшанарай дуй дуршэлые шэнжэлхэ; 2) баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадай мэдэсэ, шадабари болон дадал шэнжэлхэ; 3) Ьуратсалай программануудые, номуудые, эрдэмтэдэй худэлмэринуудые анализ хэхэ; 4) нютаг хэлэтэй Ьурагшадай аман ба бэшэмэл хэлэндээ гаргадаг алдуунуудые шэнжэлхэ, хубаарииень хэхэ; 5) баргажан нютаг хэлэтэй Ііурагшадта литературна хэлэ зааха багшанарта дурадхагдаЬан шэнэ методическа аргануудыень эксперимент хэжэ, лингвистическэ, психологическа болон дидактическа талаїїаа баримта болгон гэршэлхэ; 6) баргажан нютаг хэлэтэй йурагшадые литературна хэлэнэй нормодо hypraxa упражненинуудые шэнжэлэн дурадхаха. Ьургадаг буряад хэлэнэй багшанарай дуй дуршэл шэнжэлэгдээ; 4) баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадта литературна хэлэ зааха методикые бэшэ нютаг хэлэтэй, илангаяа байгал-худара нютаг хэлэнэй багшанарай хэрэглэхэ методическа аргануудые автор дурадхана. Диссертациин практическа удха шанарынь иимэ: 1) диссертаци соо дурадхагдаЬан методическа аргануудые, хэлэгдэЬэн дурадхалнуудые, йанамжануудые бэшэ нютаг хэлэнуудэй байдалда литературна хэлэ заадаг багшанар хэрэглэжэ болохо; 2) диссертациин тобшололнуудые буряад хэлэнэй программа, номууд, эрдэмтэ методистнар хэрэглэжэ болохо; 3) буряад хэлэнэй багшанар педколледждо, БГУ-да хэшээлнуудтээ хэрэглэжэ болоно. Диссертациин тобшололнууд шалгагдаа: 1) Баргажан, Хурамхаан аймагуудай йургуулинуудта эксперимент хэгдэжэ шалгагдаа; 2) диссертациимни темээр хоёр брошюра гаранхай; 3) багшанарай научно-практическа конференцинуудтэ автор элидхэлнуудые хээ (- онуудта). Шэнжэлэлгын методологическа ундэИз Иууринь иимэ юумэнууд болоо: 1) эрдэм Иуралсалай асуудалнуудаар гараЬан Буряадай Верховно Соведэй ондо гараЬан "Буряад Республикын арадуудай хэлэн тухай» тогтоол; 2) России Федерациин "Эрдэм мэргэжэл тухай» гэйэн тогтоол; 3) России Федерациин болон Буряад Республикын эрдэм Иуралсалай министерствын гаргаЬан тогтоолнууд. Ьурагшадай аман ба бэшэмэл хэлые олон жэл соо диссертант ажаглалта хээ; 3) янза буриин нютаг хэлэтэй байдалда заадаг буряад хэлэнэй багшанарай дуй дуршэл шэнжэлэгдээ; 4) эксперимент хэгдээ (- онуудта). Нэн туруун Баргажанай аймагай Баянгол, Хил гана, Уланай Ьургуулинуудта, Хурамханай аймагай Бархан, Хурамхаан, Дэрээнэй, Аргатын Ьургуулинуудта эксперимент хэгдээ; 4) анкетэ хэгдээ; 5) янза буриин нютаг хэлэнэй байдалда буряад литературна хэлэ заадаг багшанартай хеерэлдеен хэгдээ, Ьанамжануудаа хубаалдаЬан байнабди. Диссертаци соо шэнжэлэгдэЬэн юумэнь (объект) - баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадые литературна хэлэндэ Ьургаха педагогическа процесс болоно; предмедынь - баргажан нютаг хэлэнэй байдадда литературна хэлэндэ Ьургаха методико болоно. Диссертаци соогоо иимэ юумэнуудые хамгаална: 1) Баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадай мунее уеын онсо илгаанууд (фонетическэ, морфологическа, лексическэ); 2) баргажан нютаг хэлэнэй байдалда Ьурагшадые литературна хэлэндэ Ьургаха методико. Автор диссертаци соогоо иимэ тухайлалгануудые (гипотезэнуудые) дурадхана: 1) нэн туруун баргажан нютаг хэлэтэй Ьурагшадай хэлыень шэнжэлхэ, онсо илгаануудые элируулхэ, тиигээд энээн дээрэ ундэЬэлжэ, литературна хэлэндэ Ьургаха методикыень шэнжэлхэ; 2) лингвистическэ, психологическа болон дидактическа талаЬаа зуб баримталагдаЬан, тайлбарилагдаЬан методическа аргануудые, эксперимент хэжэ дурадхаа Ьаа, зуб байха.

Рекомендуемые диссертации данного раздела