Развитие связной речи старших дошкольников на материале художественных произведений

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 13.00.02
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 2000
  • Место защиты: Душанбе
  • Количество страниц: 142 с.
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Развитие связной речи старших дошкольников на материале художественных произведений
Оглавление Развитие связной речи старших дошкольников на материале художественных произведений
Содержание Развитие связной речи старших дошкольников на материале художественных произведений
БОБИ . БОБИ II. Максад, вазифа ва методикаи гузаронидани озмоиидои мукарраркунанда. БОБИ III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИХОДХО. Консепсияи мактаби миллй зид намудани теъдоди муассисахои томактабй ва дар онхо бо забони модарй ба рох мондани тарбияро яке аз омилхои асосии эхи мактаби миллй ва рушди минбаъдаи он медонад ва ин беасос нест. Олимон тахкик кардаанд, ки аз чихати педагогию психологи омухтан ва донистани забони модарй барои инкишофи умумии кудак, ташаккули шахсияти у дар оянда ахамияти багоят калон дорад. Инкишофи нутки кудакон, омухтани боигарии забони модарй яке аз унсурхои асосии ташаккули шахсият ба хисоб рафта, барои фарогирии гановати арзишхои маънавии миллию умумибашарй, ки бо инкишофи фикрй, ахлокй ва эстетикй алокаманд аст, ахамияти бузург дорад ,с. Аз худ намудани нутки дахонй хангоми кудакй яке аз протсесхои асосии инкишофи инсон ба хисоб меравад, зеро забон бузургтарин ва бехтарин воситаи муошират, ифодаи фикр ва аз худ намудани донишу тачрибаи хат ба хисоб меравад. Шахси нуткаш инкишофФта фикрро пурмазмун, пайдархам ва равшану аник ифода намуда, симои маданию маънавии худро дар назди дигарон зохир менамояд.


Хамин нукта моро вазифадор менамояд, ки ба масъалаи омузиши забои ва инкишофи нутки кудакон дар синни томактабй эътибори махсус дихем ва аз имкониятхои мавчудаи забономузии онхо дар ин давраи синнусолй самаранок истифода намоем. Асосан образнокй ва ифоданокии сухани кудакон дар нутки мураттаб зохир мегардад. Кудакон нутки ифоданоку пурмазмунро дар натичаи шунидан ва накл кардан ед мегиранд. Яке аз чунин маводи омузиш ин асархои адабити бадей ва энодити дахонии халк афсона, икоя, шеър, чистон, зарбулмасалу макол, тезгуяку шумуракхо мебошанд, ки инсонро аз рузхои аввалини хаташ хамрохй мекунанд. Махз дар зинаи аввал, синни томактабй, ки тахкурсии инкишофи шахсият гузошта мешавад, шуури кудак инкишоф мебад, тасаввуроти у дар бораи мухит бою рангин гардида, захираи лугавиаш босуръат афзудан мегирад, истифодаи ин асархо ахамияти махсус касб мекунад. Объекти тадкикотро протсеси омузиши забони модарй дар синни калони томактабй ташкил медихад. Предмети тадкикот. Методикаи инкишофи нутки мураттаб мавриди шиносой бо адабити бадеии бачагона. Фарзияи тадкикот Системам махсус ташкилкардашудаи кор оид ба инкишофи нутки мураттаб, ки дар асоси истифодаи асархои адабити бачагона ва намунахо аз эчодити дахонакии халк мукаммал шудааст, имконият медихад, ки дарачаи майорату малакаи нуткии кудакон ба зинаи баланд бардошта шуда, нусЬузу таъсири сухани бадей дар алокамандй бо пахлухои гуногуни нутк тарбияи маданияти овози, бой намудани лугат, ташаккули нутки грамматики дуруст нишон дода шавад. Чумхурии Точикистон Дар бораи забон, Консепсияи пешрафти кудакистонхо дар Чумхурии Точикистон , хуччатхои хукумат ва Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон ташкил намуданд. Дар маохилаи я кум солхои адабити илмию методй омухта шуда, максаду вазифахо, мархилахои гузаронидани тадкикот муайян карда шуд. Озмоиши мукарраркунанда татбик гардид, ки барон мархилаи навбатй замина омода намуд. Мархалаи дуюм солхои мукаррар намудани дарачаи инкишофи нутки мураттаби кудакони синни калони томактабиро дар асоси нишондодхои озмоишхои мукарраркунанда дар бар гирифта, мушкилихои дарк намудан ва фахмида гирифтани мазмуни асархои бадеиро муайян намуд. Дар хамин мархила меърхои интихоби асархои бадей барон гузаронидани озмоишхои таълимй кор карда баромада шуданд. Дар мархалаи сеюм солкой озмоишхои таълимй гузаронида шуда, самаранокии истифодаи системам коркард, км ба инкишофи нутки мураттаби кудакон равона шуда буд, дар амал санчида шуд. Оид ба гузаронидани типцом гуногуни машгулиятхо бо истифода аз асархои бадей, ки мувофики меърхои муайян интихоб гардидаанд, пешниходхои методй кор карда баромада шуд. Ленин, 2 нохияи Хисор. Дар кори озмоиш мураббияхо Шаропова М. Ш., Махмудова К. Эшонкулова К. Иброхимова Л. Холикова С. И., Давлатшоева Т. Бештар аз 0 нафар кудакон дар зери мушохида карор фтанд. Тасдик гардид, ки мувофики максад истифода бурдани асархои бадеии бачахо ахамияти калони таълимию тарбиявй дошта, барои инкишофи нутки мураттаби кудакон маводи фаровоне дода метавонад. Мохияти амалии кор аз он иборат аст, ки дарачахои инкишофи нутки мураттаби кудакони синни калони томактабй муайян карда шуда, дар асоси он системам муайяни кор оид ба инкишофи махорати бани фасеху равони кудакони ин синну сол пешниход шудааст. Инчунин Барномаи таълим ва тарбия дар богчаи бачагон с. Ватан, бедор намудани шавку хавас нисбат ба маданияти халки худро пайдо намудаанд ва ба талаботхои имрузаи таълиму тарбия чавобгуй хастанд, пешниход карда шуданд. Санчишу тасдики натичахои тадкикот исми назариявию амалй ва натичахои тадкикот дар мачлиси муштараки лабораториями тарбияи томактабй ва таълими ибтидой ва методикам таълими забони точикии Пажухишгохи илмкои педагогй с. Конференциям республикавим илмйтачрибавй ш. Душанбе, с. Маърифат с. Ленин, с. Истифодаи зарбулмасал ва маколхои точикй дар таълим ва тарбияи кудакон с. Забони модарй калиди ганчинаи илму дониш с. Боэътимодии тадкикотро нишондодхои методологй, ки дар асоси ин кор гузошта шудаанд ва инчунин мачмуи метод, тарзу воситахо, ки натичаи мусбат додаанд, ташкил медиханд.

Рекомендуемые диссертации данного раздела